Параметричен кполParametric Dome

Това проучване е осъществено в сътрудничество с арх. Елена Вълчева.

Задачата беше да се проектира временно експозиционно пространство в геодезически купол. Беше създаден Rhino/Grasshopper код за параметризация на купола в търсене на входна точка. Беше установено, че подчертаването на входа води до геометрия, наподобяваща образа на комета, както показват визуализациите тук.

Този павилион със сложна геометрия би създал отличен декор за експозиция на произведения на изкуството.

This is a research project developed in collaboration with arch. Elena Valcheva.

The goal was to design a temporary exhibition space based on the geodesic dome. A Rhino/Grasshopper script was created to parameterize the dome in search of its entrance point. It became clear that should we require an emphasized entrance point than we should create a comet-like geometry as of the final result exhibited here.

This complex geometric pavilion would make an excellent setting for the display of artworks.